Historie

V roce 1337 se zde nacházela ves, která se jmenovala Královská Hora. Její okolí včetně přilehlého lesa i pozemky, na nichž dnes stojí barokní dvůr, bylo od roku 1328 majetkem plaského kláštera. Tato ves však v době husitských válek zanikla a jako pustina se stala v polovině 16. století součástí gyspekovského panství Kaceřov.

hubenov zakladni kamenKdyž v roce 1623 získal klášter tuto část svého předhusitského panství zpět do majetku, uvažovali opati o jejím využití a dali vsi obnovit. Opat Ondřej Trojer v roce 1689 vzkřísil ves Hradecko a na počátku 18. století pak z rozhodnutí opata Eugena Tyttla byla obnovena i ves Hubenov, již tvořilo 12 statků. Do své nové vsi usadil opat Trojer na trvalo poddané z různých vesnic klášterního panství. Zatímco Hradecko vydrželo a stalo se součástí výbavy probošství v Mariánské Týnici, Tyttlem založená ves Hubenov byla znovu zrušena a v roce 1726 začala na jejím místě výstavba velkého hospodářského dvora.

Úmysl založit zde místo vsi dvůr pojal opat Eugen Tyttl, který si nechal vypracovat plány od architekta Jana Blažeje Santiniho, zřejmě již ve druhém desetiletí 18. století, snad záhy po dokončení klášterního dvora Kalec. Santiniho autorství není doloženo ani plánem, ani písemně, avšak architektonický rozbor umožňuje jednoznačně dvůr Hubenov do jeho tvorby zařadit.

Vlastní realizace stavby byla zahájena až po Santiniho smrti (+1723), nejpozději na podzim roku 1726, kdy byl položen základní kámen. Pokračování výstavby dvora dokládají data na jeho jednotlivých budovách, podle nichž byl velký šestipatrový špýchar dokončen v roce 1730 a rezidence až roku 1734. Jako poslední z barokní výstavby dvora Hubenov byla dokončena mléčnice, jejíž portál již nese znak následujícího opata Celestýna Stoye, který určuje její vznik nejdříve k roku 1738. Stavební práce prováděl polír Matěj Ondřej Kondela. 

hubenov vedutaTak jako pro všechny barokní dvory je pro Hubenov charakteristické základní funkční dělení areálu na objekty určené pro bydlení správy dvora a dvorské čeledi (byt šafáře, ratejny atd.), pro umístění dobytka (stáje, chlévy) a uložení zemědělské produkce (sýpka). Pro architekturu plaských dvorů 18. století je příznačné, že obydlí pro zaměstnance a čeleď jsou umístěny v krajních částech dlouhých zemních křídel, jejíž větší střední část zabíraly stáje a chlévy. Architektonickou dominantou této části dvora je patrová stavba zámečku, sloužící pro občasný pobyt významného představitele kláštera, která má proto reprezentační charakter. Její součástí je též intimní sakrální prostor kaple, skrývající ve svém tvarosloví vynikající architektonické hodnota evropské úrovně. Druhý, protějškově situovaný blok budov pak tvoří prostory pro uložení nářadí, zpracování a sklady plodin, tedy kolny, stodoly, špýchar atd. Uprostřed dvora je samostatná drobná centrální stavba mléčnice, která bývala pravidelnou součástí výbavy všech plaských dvorů. Díky vodnímu zdroji, umístěnému původně uvnitř, sloužila jako chladírna uskladněných mléčných surovin a výrobků.

Areál dvora Hubenov díky výraznému architektonickému řešení Jana Blažeje Santiniho je dokonalou ukázkou toho, že ani běžná zemědělská činnost není překážkou pro mimořádný umělecký výkon.

Charakteristické Santiniho rysy najdeme ve ztvárnění jednotlivých staveb areálu. Nejvíce jich je soustředěno v reprezentativně pojaté stavbě zámečku. Pro Santiniho je typické jednoduché tvarosloví fasád, ve kterém hrají hlavní roli lizénové rámy jednotlivých částí průčelí, profily korunní římsy a především kompozice hlavního portálu se středně konickým klenákem pětibokého tvaru. Tentýž motiv se nachází i na portálech stodol.
V řešení interiéru zámečku je pozoruhodné půl oválové hlavní schodiště a především zcela mimořádný prostor kaple sv. Eugenie, založené na pětibokém půdorysu s obměnou půdorysného vzorce na kruh v patě klenby a vloženou baldachýnovou konstrukcí přípor, vynášející římsu. Jde o pozoruhodně jedinečné řešení, které nemá v ostatní české architektuře obdoby a jehož inspirativní zdroje je možno hledat v Borrominiho architektuře v Římě. Bez nadsázky lze tento drobný prostor přiřadit k nejskvělejším Santiniho výkonům.

Kde nás najdete

All Rights Reserved, HUBENOV © 2020 Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.