Rekonstrukce

Rekonstrukce a úpravy pozemků okolo barokního dvora probíhají od roku 2006 do dnešních dnů v režii majitelů krom dotace na opravu jižního křídla z fondu havarijních oprav ve výši v roce 2008 – 150 tis, 2009 – 400 tis a 2010 – 300 tis, kdy celkové náklady na opravu jižního křídla činily 2.400.000,-. Více informací zde.

Úprava bezprostředního okolí dvora s návazností na práce bývalého majitele spočívala v odtěžení zeminy od 70% objektu z vnějších i vnitřních stran objektů. Všemu předcházelo ruční odkopání základů a stěn místy do 1,2 m v délce cca 300 bm. Odvodňovací příkop okolo celého dvora v délce 800 metrů byl vyčištěn a bylo objeveno původní koryto 0,5 m pod úrovní základů včetně drenážních systémů a propustků, které se v mnoha případech podařilo vyčistit a obnovit.

Opravou odpadních systémů dvora a šachet se voda z pramenů v kovárně a pod sýpkou vrátila do centrálního odtokového systému vyúsťujícího do Týřovského potoka. Vyčištěním dvou nově nalezených šachet se odstranilo mnohaleté protékání vody v době dešťů vjezdem pod zámečkem a máčení zdí včetně zaplavování přízemních místnosti zámečku. Hladina spodních vod následně klesla pod základy objektů, došlo k vysušení zdiva a kompletně se zastavila destrukce stěn objektů a omítek. Navrácením základových kamenů a kamenů do hrázděného zdiva se obnovila stabilita původně poškozených stěn.

Všechny střechy prošly opravou včetně vikýřů a oplechování, na zámeček a sýpku byly dodány nové okapy.

Konzole s venkovními rozvody el. energie byly odstraněny, připojení dvora od hlavního trafa přešlo do země a hlavní rozvaděč byl vyměněn za nový.

Vyklizení půdních prostor jižního křídla, zámečku, východního křídla a pěti pater sýpky obnášelo naložení mnoha nákladních vozů a cca 300 m3 stoletého odpadu z foukaného sena z jižního křídla skončilo na skládce.

Na zámečku a jižním křídle proběhla rekonstrukce rozpadlých komínů a igelit v oknech nahradilo sklo. Poškozený hlavní trám krovu zámečku, kde hrozilo zřícení dle zpráv pracovníků NPÚ od roku 1996, byl opraven protézováním. Celý krov se tímto do budoucna celkově stabilizoval.

Do kapličky svaté Evžénie přestalo po mnoho letech zatékat, okno v kapličce bylo restaurováno. Pro rok 2021 je plánovaná její oprava.

Jižnímu křídlu  se dostala oprava zatím největšího rozsahu. Po vybourání příček kanceláří a demontáži nepůvodních stropů se objevila původní místnost rodiny podkoního a v sousední místnosti černá kuchyně, která sloužila pro všechny obyvatele dvora. Celý krov jižního křídla včetně 90 m podzednice prošel kompletní rekonstrukcí a nasledovala pokládka nové krytiny. Čas ukáže, zda doporučená oprava pracovníkem NPÚ osekáním částí krovu napadeného dřevomorkou na místo výměny, byla tím šťastným řešením. Ve stájích se po odstranění nánosu zaschlého hnoje ukázala podlaha svou původní podobu a na stěnách byla odbourána betonová omítka nad žlaby, která bránila vysušování zdiva.

V severním křídle byla doplněna chybějící vrata výrobou dle historické dokumentace. Rozpadající se zděné opěry držící podpory krovu po snížení hladiny vody byly okopány. Po jejich vyschnutí následovalo ošetření proti šíření dřevomorky.

Ve stájích ve východním křídle byly vytrhány původní podlahy a po odstranění stoletých výkalů se odhalil původní nevhodně vyspádovaný odtokový systém do jímky ve dvoře. Vyspádování odtoků a výměna dubových podlah již zajišťují komfort pro ustájené koně bez zápachu močůvky. Likvidace hnojišť po předchozím nájemci před jižním křídlem a za kovárnou zastavila znečišťování spodních a povrchových vod, při deštích již nedochází ke splavování močůvky do rybníčku před zámkem, tak jako do Týřovského potoka. Na základě opakujících se testů je na Hubenově opět nezávadná voda, která plní funkci čistého prameniště.

Sýpka byla díky dlouhodobému zatékání ve všech patrech zasažena dřevomorkou. Odstranění napadených částí a následné ošetření zabránilo pomalu postupující devastaci dřevěné konstrukce a podlahových prken. Při celkovém úklidu sýpky a dvora byla nalezena větší část původních okenic.

V sadech stojící drůbežárny prošly včetně základů recyklací a na jejich místech dnes rostou stromy. Z původního sadu byly z části odstraněny přestárlé a plané ovocné stromy a veškerý nálet.  Sad byl dosazen v počtu 1200 ovocných stromů, od roku 2012 je sad s certifikátem Bio. Na místě bývalé jízdárny sousedící se sadem odtěžením škvárového podloží a výsadbou vznikl výsadbou lesík.

Vytvářením biotopů se okolo dvora probudil nový život. Tůňka a pítko pro ptáky před jižním křídlem ožívá každým rokem, tak jako malý rybníček objevený po vytěžení černé skládky u příjezdové cesty. V letošním roce jsme začali se stavbou dalších dvou tůní a budeme pokračovat s pracemi na nové vodní ploše z jižní strany barokního dvora. Ta poslouží z části jak k rekreaci, tak i ke sportovnímu rybolovu. Zároveň bude plnit funkci rezervoáru pro závlahu mladých stromků v době sucha.

Od roku 2019 jsme se začali s chovem včel, které rozšiřujeme. Od roku 2020 se věnujeme výsadbě japonských topolů. Neboť jsme již v mnoha věcech soběstační a chceme tomu tak být i do budoucna, v roce 2021 přejdeme na energii z fotovoltaiky. V roce 2021 dokončíme rekonstrukci ubytovacích prostor(soubor 23) a budeme pokračovat ve výsadbě lesa.

ZÁVĚREM

V roce 2018 jsme po čtyřech letech pokračovali s výměnou stávajícího poničeného oplocení a uzavírání pozemků, byť jsme tomu tak nikdy nechtěli. Zapálení svíčky v minulosti v našem sadu a následný požár včetně přilehlého lesa, krádeže nově dosazovaných stromků včetně kolíků a chrániček, česání ovoce nájezdníky, jízda aut a motorek po našich pozemcích nás k tomu donutila. Tyto práce jsou již v roce 2021 z 80% hotové a jsou před dokončením, tak jako celý monitorovací systém.

Po rozpadnutí příkopového prostupu a jeho následném ucpání na odbočce k Hubenovu docházelo v době dešťů k zaplavování sadu vodou ze silnice. Po zkušenostech se státními institucemi jsme prostup spadající do kompetence ŘSD opravili a příkop vytěžili.(soubor 24)

Drancování lesa okolo Hubenova firmou vyhledatelné na netu, kdy jsou stromy v lesích vykáceny na vzdálenost cca 6 m a více a následné vysychání lesa je připravená pastva pro kůrovce. Tato těžba sebou přinesla i velké poškození 300 let starého kamenného můstku na cestě k Hubenovu. Naši předci na 30-ti až 40-ti tunové kamiony můstky nestavěli. Bohužel se obě strany můstku po projíždění těžké techniky v celé své délce zbortily do Týřovského potoka a následné ucpání můstku způsobilo zaplavování našich pozemků. Neboť se jedná o jedinou přístupovou cestu ke dvoru a našim domům patřící Lesům ČR a přístup zástupce Lesů ČR byl negativní, byli jsme donuceni opravu provést na vlastní režii.

V roce 2016 jsme se na základě výzvy na dotační tituly rozhodli zrealizovat stavební povolení na opravu celého hospodářského dvora a v březnu roku 2017 jsme do dotační výzvy přihlásili. Byť jsme získali plný počet možných 95 bodů, (5 bodů jsme nemohli dostat, neboť nemáme zahradu) obdrželi jsme dopis z Ministerstva kultury, že nejsou na opravu Hubenova finance. Finance ale obdrželi ostatní žadatelé, kteří podali žádost až po nás a dle zpráv z medií mnozí již v tomto roce otvírají své objekty po rekonstrukci.

Dotace nám však byla schválena 22. 4. 2021, bohužel v době, kdy byl již plný internet zpráv o zdražování veškerého stavebního materiálu. Jak splnit rozpočet na opravu předložený na Ministerstvo při žádosti o dotaci v březnu 2017 v dnešní době přepočítáváme a výsledek je zatím nejasný. Proto za vším negativní pisálkové nehledejte naší neschopnost, ale okolnosti, které vyplynuly z naší neochoty někomu odprodat za směšnou nabídnutou cenu náš majetek a náš následný postih. Inteligentní lidé má slova pochopí, hloupé koblihy začnou psát přihlouplé komentáře.

Karel Dolák

Kde nás najdete

All Rights Reserved, HUBENOV © 2020 Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.